Kā rēķināsim autoratlīdzību 2018.gadā #NodokļuReforma2018

Izmaiņu uzskaitījums, ar ko jārēķinās autoratlīdzību saņēmējiem 2018.gadā:
1) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme būs 20% (šobrīd 23%).
2) Būs piemērojami tikai divi izmaksu normas lielumi – 25% un 50% (šobrīd izmaksu normas ir robežās no 15% līdz 40%).
3) Autors ir pakļauts pensiju apdrošināšanai, kas sastāda 5% no autoratlīdzības. Šo summu ietur un valsts budžetā iemaksā autoratlīdzības izmaksātājs, par ko iesniedz arī atbilstošu nodokļu atskaiti. Izņēmumi, par kuriem autoriem nav jāietur 5% iemaksas pensiju apdrošināšanai:
a. Autoriem, kuriem ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.
b. Autoriem, kuriem ir piešķirta vecuma pensija.
c. Autoriem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika.
d. Autortiesību mantiniekiem un citiem autortiesību pārņēmējiem.
4) Ir noteikts, ka autoratlīdzības saņēmējs (izņemot autortiesību mantinieku un autortiesību pārņēmēju) ir pašnodarbināta persona. Tas nozīmē, ka tai jāveic sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas apmēra 430 EUR. Situācijas, kad ir vai nav jāreģistrējas par pašnodarbināto:
a. Autors ir darba ņēmējs, par kuru veic sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas 430 EUR – nav jāreģistrējas par pašnodarbināto.
b. Autors nav darba ņēmējs ne pie viena darba devēja – ir jāreģistrējas par pašnodarbināto.
c. Autors ir darba ņēmējs pie viena vai vairākiem darba devējiem, taču kopējās sociālās iemaksas no visām darba vietām tiek veiktas mazākā apmērā nekā minimālā alga – ir jāreģistrējas par pašnodarbināto
d. Autors ir mikrouzņēmuma darbinieks – ir jāreģistrējas par pašnodarbināto.

Lai saprastu, kā veidosies autoratlīdzības aprēķins, iziesim cauri visiem aprēķina punktiem. Kā pirmais atskaitāmais lielums no autoratlīdzības honorāra būs 5% sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai. Šo maksājumu valsts budžetā iemaksās autoratlīdzības izmaksātājs, par ko iesniegs arī attiecīgu atskaiti.

Lai aprēķinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli, gluži kā līdz šim būs jānosaka piemērojamā izmaksu norma. Atšķirībā no šī gada, kad ir piemērojamas piecas dažādas izmaksu normas, 2018.gadā tās būs tikai divas – 25% un 50%. Tabulās redzams izmaksu normu uzskaitījums 2017 un 2018.gadā.

Izmaksu normas autoratlīdzībām 2017.gadā

40% Par mūzikas darbu radīšanu un publicēšanu.

Par skulptūru, monumentāli dekoratīvās glezniecības, dekoratīvi lietišķās un noformētājas mākslas, stājglezniecības, teātra dekorāciju mākslas un dažādas tehnikas grafikas darbu radīšanu

30% Par māksliniecisku grafiku un fotodarbu radīšanu iespiešanai un izstādēm, kā arī datorgrafiku un videodarbu radīšanu.

Par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecības paraugu radīšanu (no honorāra par to izmantošanu pirmajos divos gados).

25% Par citiem mūzikas darbiem.
20% Par arhitektūras projektu radīšanu.

Par dizaina projektu radīšanu.

15% Par citu iepriekš neminētu darbu radīšanu.

 

Izmaksu normas autoratlīdzībām 2018.gadā

50% Dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem;

Horeogrāfiskiem darbiem, pantomīmām un to izpildījumiem;

Muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiem;

Audiovizuāliem darbiem;

Zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbiem un citiem mākslas darbiem;

Lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām un scenogrāfijas darbiem;

Dizaina darbiem;

Fotogrāfiskiem darbiem un darbiem, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;

Celtņu, būvju un arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem un celtņu un būvju risinājumiem, citiem arhitektūras darinājumiem, pilsētbūvniecības darbiem un dārzu un parku projektiem un risinājumiem, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltām būvēm un īstenotiem pilsētbūvniecības vai ainavu objektiem;

Ģeogrāfiskām kartēm, plāniem, skicēm un plastiskiem darbiem, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;

Apdarēm, muzikāliem aranžējumiem, ekranizācijām un tamlīdzīgiem darbiem;

Atklājumiem, izgudrojumiem un rūpnieciskajiem paraugiem;

Dizaina projektiem.

25% Literāriem darbiem (grāmatām, brošūrām, runām, datorprogrammām, lekcijām, aicinājumiem, ziņojumiem, sprediķiem un citiem līdzīga veida darbiem) un to izpildījumiem, tai skaitā par darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos plašsaziņas līdzekļos;

Scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem;

Tulkojumiem, pārstrādātiem darbiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, apskatiem, dramatizējumiem, darbu krājumiem (enciklopēdijām, antoloģijām, atlantiem un tamlīdzīgiem darbu krājumiem) un datubāzēm.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likums paredz autoratlīdzībām piemērot 20% nodokļa likmi. Vai tas tā tiešām būs? – Tas atkarīgs no autora kopējiem gada ienākumiem ne tikai no autoratlīdzības, bet arī no citiem ienākumu veidiem. Ja izrādīsies, ka autors saņem arī darba algu, ir nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata, vai saņem vēl kādus citus ienākumus, un viņa gada kopējie ienākumi pārsniedz 20 004 EUR vai 55 000 EUR slieksni, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiks veikts pārrēķins, piemērojot attiecīgi 23% un 31.4% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes.

Ar šo arī parasti beidzās autoratlīdzības izmaksu aprēķins. Taču 2018.gadā autoriem, kuriem būs pienākums reģistrēties kā pašnodarbinātām personām, būs jāveic arī sociālās iemaksas 32.13% apmērā vismaz no minimālās algas 430 EUR, t.i. 138.16 EUR mēnesī. Šī prasība nav pilnībā jauna, jo arī šobrīd tiem autoriem, kuri nestrādā algotu darbu, ir pienākums reģistrēties par pašnodarbinātām personām un veikt sociālās iemaksas. Atšķirība vienīgi tāda, ka šo personu loks tiek paplašināts.

 

Šeit redzams piemērs fotodarba radīšanai ar iepriekš aprakstīto aprēķinu cipariskā veidā.

 

2017.gads 2018.gads 2018.gads ar pienākumu reģistrēties par pašnodarbināto

Autorhonorārs, bruto

1000 EUR 1000 EUR

1000 EUR

Sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai (5%)

50 EUR

50 EUR

Izmaksu norma fotodarbiem

30% = 300 EUR 50% = 500 EUR

50% = 500 EUR

Ar IIN apliekamais ienākums

700 EUR 500 EUR

500 EUR

IIN

23% = 161 EUR 20% = 100 EUR

20% = 100 EUR

Neto izmaksa

839 EUR 900 EUR

900 EUR

Sociālās iemaksas kā pašnodarbinātai personai (32.13%)

138 EUR

Atlikums pēc sociālajām iemaksām 839 EUR 900 EUR

762 EUR

 

Saliekot šo aprēķinu, atliek secināt, ka ieguvums no autoratlīdzībām samazināsies tiem autoriem, kuriem jaunās likuma normas noteikt pienākumu reģistrēties par pašnodarbinātām personām, jo viņiem jārēķinās ar sociālo iemaksu veikšanu vismaz no minimālās algas apmēra. Sākotnēji izskanējušās normas, ka tas būs jebkura autoratlīdzības saņēmēja pienākums, ir izzudušas pirms to stāšanās spēkā, tādējādi arī neradot lieku administratīvo slogu.

 

Vairāk informācijas par nodokļu reformu 2018:
Saglabāt vai atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa?
Aprēķini savu 2018.gada algu!
Tabula ar nodokļu likmju salīdzinājumu 2017 un 2018.gadā