Saglabāt vai atteikties no mikrouzņēmuma nodokļa? #NodokluReforma2018

Būtiskākās izmaiņas, kas skars mikrouzņēmuma nodkļa maksātājus (turpmāk tekstā – mikrouzņēmums) 2018.gadā:
1) Nodokļa likme būs 15% no apgrozījuma (šobrīd tā dalās: 12% apgrozījumam līdz 7 000 EUR; un 15% apgrozījumam no 7001 EUR līdz 100 000 EUR).
2) Samazināts pieļaujamais apgrozījums uz 40 000 EUR/gadā (šobrīd 100 000 EUR/gadā).
3) Līdz ar minimālās algas palielināšanos valstī uz 430 EUR/mēnesī (šobrīd 380 EUR/ mēnesī), palielināsies arī mikrouzņēmumu minimālā alga.
4) Nodokļa daļa, kas tiek novirzīta sociālā nodokļa maksājumiem, palielināsies līdz 80% (šobrīd 70.4%).
5) Darbinieks vienlaicīgi var tikt nodarbināts tikai vienā mikrouzņēmumā. Ja darba līgums ir noslēgts pirms 2018.gada 1.janvāra, darbinieks drīkstēs turpināt strādāt vairākos mikrouzņēmumos vēl vienu gadu, t.i. līdz 2019.gada 1.janvārim.
6) Valsts ieņēmumu dienests sākot ar 2018.gadu nereģistrēs jaunus darbiniekus mikrouzņēmumā, ja šis darbinieks jau ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā. Darbiniekam, uzsākot darba attiecības, būs jāsniedz rakstisks apliecinājums darba devējam, ka tas nav nodarbināts nevienā citā mikrouzņēmumā.
7) Mikrouzņēmumu dividendes, kuras izmaksā no peļņas, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, tiks apliktas ar 20% ienākuma nodokļa likmi (šobrīd 10%), neparedzot pārejas periodu.

Viena no būtiskākajām izmaiņām mikrouzņēmumiem būs ievērojamais pieļaujamā apgrozījuma samazinājums līdz 40 000 EUR. Mazliet ironiski, jo pie maksimālā apgrozījuma 40 000 EUR/gadā uzņēmums nemaz nevar nodarbināt maksimālo cilvēku skaitu ar maksimālo algu 720 EUR/mēnesī. Tīrā algas daļa jau ir 720 EUR x 5 darbinieki x 12 mēneši = 43 200 EUR. Pie šīs summas vēl jāskaita klāt mikrouzņēmuma nodoklis, tādējādi minimālais gada apgrozījums jānodrošina vismaz 50 824 EUR apmērā. Un, bez šaubām, uzņēmumam ir arī administratīvās u.c. izmaksas, kas apgrozījumu vēl vairāk palielina. Taču likumdošana pie šiem pieļaujamajiem kritērijiem vairs neļauj darboties mikrouzņēmuma nodokļa režīmā.

Un šeit sākas pārdomas par mikrouzņēmuma nodokļa ekonomisko pamatotību, jo arī mikrouzņēmuma nodokļa likme pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugusi no 9% līdz 15%. Ja uzņēmumā ir divi vai trīs darbinieki, joprojām izdevīgāks būs mikrouzņēmuma nodokļa režīms, jo tas ļaus ekonomēt uz darbaspēka nodokļiem. Savukārt, ja uzņēmumā strādā tikai viens darbinieks (īpašnieks un valdes loceklis vienā personā), tad situācija veidojas sekojoša:

Gada apgrozījums Nodokļa režīms
Risks, ka apgrozījums varētu pārsniegt pieļaujamo slieksni 40 000 EUR/gadā 2018.gadā jāizvēlas UIN režīms.

Par apgrozījuma sliekšņa pārsniegšanu mikrouzņēmumam jāmaksā papildus 20% nodokļa likme, kas šo režīmu padara absolūti nepievilcīgu salīdzinot ar UIN režīmu.

Apgrozījums precīzi 40 000 EUR/gadā Nav būtiskas starpības starp mikoruzņēmuma un UIN nodokļu režīmiem. Var vērtēt uzņēmuma darbības specifiku un iespējamos ieguvumus no viena vai otra režīma izvēles.
Apgrozījums 30 000 EUR/gadā 2018.gadā var izvēlēties mikrouzņēmuma režīmu.
Apgrozījums 10 000 EUR/gadā 2018.gadā var izvēlēties mikrouzņēmuma režīmu.

Šajā aprēķinā pieņemtie lielumi: 1 darbinieks, neto alga 720 EUR/mēnesī, pakalpojumu sfēra, kurā nav būtiski lieli materiālu iepirkumi.

Otrs sāpīgais moments mikrouzņēmumiem 2018.gadā būs peļņas sadale un dividenžu izmaksa. Nākamam gadam ir mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme par dividenžu izmaksu uz 20% (šobrīd 10%). UIN maksājošiem uzņēmumiem ir noteikts divu gadu pārejas periods peļņai, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, kad to joprojām varēs sadalīt dividendēs ar 10% nodokļa likmi. Taču mikrouzņēmuma nodokli maksājošiem uzņēmumiem šāds pārejas periods nav paredzēts. Tabulā attēlotas piemērojamās nodokļu likmes:

Nesadalītā peļņa Piemērojamā nodokļa likme
Nesadalītā peļņa par 2016.gadu Peļņas sadale 29.12.2017 – piemēro 10% IIN

Peļņas sadale 02.01.2018 – piemēro 20% IIN

Nesadalītā peļņa par 2017.gadu Peļņas sadale 30.04.2018 – piemēro 20% IIN

Ko nozīmē “peļņas sadale”? – Tā ir lēmuma pieņemšana (dalībnieku protokola parakstīšana) par dividenžu izmaksu. Tas nozīmē, ka nodoklis par dividendēm ir jāsamaksā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5.datumam, un jāiesniedz atskaite ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam. Pati dividenžu izmaksa var notikt 10 gadu laikā no šī brīža.

Likumdevējs jau ir noteicis, ka 2017.gada peļņa mums maksās dārgāk. Bet vēl ir iespēja ietekmēt no iepriekšējiem gadiem uzkrāto nesadalīto peļņu. Proti, peļņas sadale par uzkrāto peļņu no iepriekšējiem gadiem jāorganizē līdz 2017.gada beigām.

Atskatoties uz to visu, atliek secināt, ka tiek un tiks piemēroti dažādi ierobežojoši apstākļi, kas uzņēmējus pašus lēnām piespiedīs atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa režīma piemērošanas.

 

Vairāk informācijas par nodokļu reformu 2018:
Kā rēķināsim autoratlīdzību 2018.gadā
Aprēķini savu 2018.gada algu!
Tabula ar nodokļu likmju salīdzinājumu 2017 un 2018.gadā